تعمير و تعويض ده ها سيستم درب اتوماتيك در منطقه تبريز و شمالغرب كشور كه به دست شركت هاي غير متخصص فروخته شده بود كه در صورت نياز ليست پروژه هاي خسارت ديده را به اطلاع مي رسانيم
پروژه ها


درب اتوماتيك
ميان بر


نمونه اي از پروژه هاي انجام شده  تكنو در
تعمير و تعويض ده ها سيستم درب اتوماتيك در منطقه تبريز و شمالغرب كشور كه به دست شركت هاي غير متخصص فروخته شده بود كه در صورت نياز ليست پروژه هاي خسارت ديده را به اطلاع مي رسانيم
آپارتمان هاي 135 واحدي برج ظفر
آپارتمان هاي 102 واحدي نظام مهندسي استان  آشرقي
آپارتمان  هاي 70 واحدي ساختمان فرزانگان
آپارتمان تجاري پارسا
مجموعه بزرگ آجيل فروشي صفا
خدمات كشاورزي بكايي
كارخانه بزرگ فيال بتن
پروژه آقاي يور علي
پروژه ي  ملك زاده
پروژه ي صفوي
پروژه قنادي مهوريان
پروژه آقاي ايماني
جهت ادامه كليك كنيد